top of page

Về chúng tôi

Hiệp hội Trợ giúp Pháp lý của Mid New York, Inc., là một văn phòng luật phi lợi nhuận. Chúng tôi cung cấp luật sư tư vấn miễn phí, tư vấn và đại diện pháp lý trong các vấn đề dân sự. Khu vực kinh doanh của chúng tôi trải dài 13 quận trên khắp trung tâm Bang New York. Chúng tôi tin tưởng và thực thi công lý cho tất cả mọi người. Chúng tôi ủng hộ và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng của chúng tôi.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Chúng tôi giúp các gia đình và cá nhân ở Syracuse nhận được trợ cấp an sinh xã hội dành cho người khuyết tật. Chúng tôi trợ giúp những người sống sót sau bạo lực với luật sư tòa án gia đình ở Quận Oneida (Utica) và Quận Broome (Binghamton). Chúng tôi giúp những người cao tuổi về luật người cao tuổi và lập kế hoạch di sản. Chúng tôi giúp mọi người ở trong nhà của họ với tư vấn và lời khuyên về thế chấp và tịch thu nhà.

LIÊN LẠC

1-877-777-6152

bottom of page