top of page
PayPal ButtonPayPal Button

LASMNY is a Charity Bib Partner in this Year's Boilermaker! 

If you would like to run for LASMNY in this year's Boilermaker, please contact

Tara Capponi at tara.capponi@lasmny.org or 315-793-7037 to learn how to get your Charity Bib!

Hiệp hội Trợ giúp Pháp lý của Mid-New York, Inc. không được chi tiêu bất kỳ khoản tiền nào cho bất kỳ hoạt động nào bị cấm bởi Đạo luật Công ty Dịch vụ Pháp lý, 43 USC 2996 và tiếp theo. Hoặc theo Luật Công 104-134.

Các bác sĩ cho biết thêm:

Công ty phi lợi nhuận
Miễn thuế Theo 501 (c) (3) của Bộ luật IRS
Mã số thuế liên bang 15-0578698

Các bác sĩ cho biết thêm:

Các bác sĩ cho biết thêm:

bottom of page